Informácie o spravovaní údajov v súvislosti s používaním web-stránok Energofish Sro.

V zmysle článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej rady (EÚ) o ochrane a voľnom toku osobných údajov fyzických osôb číslo 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (v ďalšom GDPR) a o zrušení nariadenia číslo 95/46/EÚ, Správca údajov poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spravovaním osobných údajov:

Údaje a kontaktné údaje správcu údajov:

- správca údajov: Energofish s.r.o.
- zástupca správcu údajov: István Pál
- sídlo: 1201 Budapešť, Helsinki út – cesta 74
- telefónne číslo: +36-1-283-2285
- e-mail: info@energogfish.hu
- web-stránka: www.energofish.sk

Účel spravovania údajov

Spravovanie údajov používateľmi, súvisiacich s ich uverejnením online. Poskytovanie denníkov (serverových) z bezpečnostných hľadísk, ako aj služieb jednotlivých webových miest, monitorovanie ich funkčnosti a spravovanie údajov prostriedkov z hľadiska ich ochrany, ako aj osobných údajov, ktoré poskytnú dotknuté osoby.

Energofish s.r.o. stránky

www.energofish.hu; www.pecaplaza.hu; www.energofish.ro; www.energofish.com; www.energofish.sk; www.energofish.cz; www.energofish.rs; www.energofish.es; www.energofish.at; www.baleno.hu; www.carpexpert.hu; www.halasfoto.hu; www.halasparna.hu; www.sonik.hu; www.outdoorteleshop.com

Prax správcu údajov na úseku spravovania cookie

Cookie je taký fájl, ktorý obsahuje rad písmen a čísiel, ktoré sa objavia na počítači pri navštevovaní webového miesta. Keď návštevník opätovne vyhľadá dané webové miesto, webové miesto je vďaka cookie schopné opoznať vyhľadávač dotyčného.

Na cookie je možné vykonať rôzne nastavenie používateľa, ako aj uložiť iné informácie, ktoré sa vzťahujú na web-stránku.

Vyhľadávač možno nastaviť tak, aby odmietol všetky cookie, alebo signalizoval, ak systém odosiela nejaké cookie, ale upozorňujeme Vás, že bez cookie môže nastať taká situácia, že niektoré funkcie na webovom mieste nebudú správne fungovať.

Energofish s.r.o. za účelom zlepšenia zážitku použije predchádzajúce vyhľadávania zahláseného používateľa na web-stránke Energofish s.r.o. a používaním funkčného cookie zabezpečí správne zobrazenie web-stránok. Tieto funkčné cookie si napríkladi zapamätajú nastavenia, zvolené dotknutou osobou v minulosti (napr. štát/jazyk, vzhľad/farbu, veľkosť písmen, atď.).

Web-stránky Enerfogish s.r.o. obsahujú aj cookie, zabezpečené treťou stranou, ale neobsahujú úmyselné cookie.

Cookie, zabezpečené tretími stranami, umožňujú zdieľanie obsahu iného správcu údajov (napr. Facebooku, Google Analytics, Adobe Marketing Cloud, atď.), a môžu zaslať aj také informácie pre tretiu stranu – správcu údajov, ktoré neskôr môže použiť na uverejnenie zámerných inzercií na iných webových miestach.

Okruh spravovaných údajov

Správca údajov spravuje nasledovné údaje používateľov web-stránok energofish.sk.

IP adresu, typ vyhľadávača, alebo operačného systému, jazyk, čas navštívenia web-stránky a čas jeho ukončenia.

Právny základ spravovania údajov

Právny základ spravovania údajov tvoria oprávnené záujmy Správcu údajov.

Lehota uchovania údajov

1 rok od vzniku údajov.

Odovzdanie údajov a spracovatelia údajov

Údaje neodosielame tretím štátom, alebo medzinárodným organizáciám.

Automatizované prijímanie rozhodnutí

Informujeme Vás o tom, že zo strany Správcu údajov z hľadiska osobných údajov podľa týchto informácií, nevytvárame profily a nevynášame automatické rozhodnutia.

Bezpečnosť údajov

Správca údajov, prihliadajúc na aktuálny rozvoj techniky, zabezpečí ochranu spravovania údajov pomocou organizačných opatrení v rámci organizácie, a to na bezpečnostnej úrovni, v súlade s rizikami, súvisiacimi so spravovaním údajov.

Aplikované prostriedky informatiky, potrebné k spravovaniu osobných údajov, zvolíme a prevádzkujeme tak, aby spravované údaje: boli prístupné oprávneným osobám (boli im k dispozícii); bola zabezpečená ich dôveryhodnosť a overenie (dôveryhodnosť spravovania údajov); potvrdená ich nezmeniteľnosť (integrita údajov); boli chránené tak, aby neboli prístupné neoprávneným osobám (utajenie údajov).

Údaje chránime vhodnými opatreniami tak, aby nebolo možné ich náhodne, alebo neoprávnene zničiť, aby nedošlo k ich strate, k zmene, k poškodeniu, k neoprávnenému uverejneniu, alebo k prístupu neoprávnenými osobami. Prístup k osobným údajom obmedzujeme poskytovaním oprávnenia na rôznych úrovniach . Informatické systémy ochraňujeme Firewalom a vybavili sme ich protivírusovou ochranou. Počas elektronického spravovania údajov zabezpečíme, aby sa k údajom dostali účelovo a za kontrolovaných okolností len také osoby, ktoré ich potrebujú v rámci vykonávania svojich úloh. V záujme ochrany našich elektronicky spravovaných databáz v rôznych evidenciách, zabezpečíme vhodným technickým riešením, aby uložené údaje nebolo možné priamo spojiť s dotknutou osobou, s výnimkou, ak to zákon umožňuje.

Správca údajov eviduje prípadné incidenty na úseku ochrany údajov, uvádzajúc fakty, ktoré súvisia s incidentom, vplyv takýchto incidentov, ako aj opatrenia, ktoré učinil na zabránenie výskytu takýchto incidentov. Incidenty na úseku ochrany údajov Správca údajov bezodkladne, a ak je to možné najneskôr do 72 hodín (od momentu, kedy sa o nich dozvedel) zahlási Štátnemu úradu ochrany údajov a slobodného prístupu k informáciám, s výnimkou, ak by incident na úseku ochrany údajov s veľkou pravdepodobnosťou mohol mať za následok poškodenie práv a osobnej slobody fyzických osôb.

Práva dotknutých osôb a podmienky ich uplatnenia

Vy ste oprávnení hocikedy nás požiadať o opravu, obmedzenie, alebo vyškrtnutie Vašich údajov, ďalej nás môžete hocikedy požiadať o celookružné, konkrétne informácie v súvislosti so spravovaním Vašich údajov. Môžete nás požiadať, aby sme Vám odovzdali osobné údaje v súlade s právnymi predpismi v rozčlenenom, strojom písanom, čitateľnom formáte, používaným širokou verejnosťou, respektíve, aby sme ich poskytli ďalšiemu správcovi údajov. Takéto žiadosti splníme do jedného mesiaca.

Podrobnú úpravu ochrany údajov, podrobný obsah Vašich práv a podrobné podmienky ich uplatnenia obsahujú Predpisy pre ochranu údajov a bezpečnosti údajov.

Ak máte taký pocit, že v priebehu spravovania Vašich údajov Energofish s.r.o. porušila právne predpisy, ste oprávnený podať podnet na Štátny úrad ochrany údajov a slobodného prístupu (NAIH) k informáciám, odvolávajúc sa na porušenie Vašich práv v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, alebo ak Vám priamo hrozí takéto porušenie, ale boli by sme radi, ak by ste sa so svojou sťažnosťou najprv obrátili na nás, aby sme ju čím skôr mohli vyšetriť a vyriešiť.

Kontaktné údaje NAIH:

- sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
- poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf. – Ps.: 5,
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- web-stránka: naih.hu

Ak sme podľa Vášho názoru porušili Vaše práva pri spravovaní Vašich údajov, tak sa môžete obrátiť na príslušnú súdnu stolicu podľa Vášho bydliska, alebo podľa miesta, na ktorom sa zdržujete, teda na príslušný súd podľa Vašej voľby. Ďalšie informácie o súdnom konaní sú uvedené na web-stránke: birosag.hu